Personvern
Personvern og cookies

Personvern, sikkerheit og bruk av cookies på vossvind.no

Me brukar informasjonkapslar for å betra den digitale opplevinga for kundane våre. Dette blir gjort til dømes ved bestilling, der me lagrar data om deg. Slik slepp du å fylla ut samme informasjon to gonger. Me lagrar også statistikk og brukar analyseverktøyet Google Analytics.

Informasjonskapselfunksjonen kan slåast av og på i dei fleste nettlesarar etter høve. Om du vel å slå av dette, vil du stadig kunna bruka vossvind.no, men nokre av funksjonane vil ikkje fungera optimalt.

Slik slettar du informasjonskapslar/cookies

Personvernerklæring VossVind Drift AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan VossVind samler inn og bruker personopplysninger.

VossVind, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, der det daglige ansvaret er delegert til booking og regnskapsansvarlig. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, samt bruk av våre tjenester og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.vossvind.no

Behandlingsansvarlig har det daglige ansvaret for VossVinds behandlinger av personopplysninger på vossvind.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

VIDI AS er VossVinds databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted/netthandel, lagres på egne servere som driftes av leverandøren for vår netthandel, NorBits AS. Det er kun VossVind og NorBits AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom VossVind og NorBits AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

VossVind samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Vossvind.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos Google Analytics. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra VossVind til andre aktører.

Deling av innlegg på www.vossvind.no

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

VossVind sender ut nyhetsbrev cirka 1 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Bestilling av tjenester hos VossVind

På nettsiden kan du bestille våre tjenester ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Denne informasjonen blir oppbevart i bookingsystemet Athena/Booking Manager. Bestillingsinformasjonen deles ikke med andre aktører enn VossVind. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av flytid blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter at tjenesten er betalt og gjennomført vil opplysningene bli lagret i inntil 14 måneder etter innaktivitet. Grunnlaget for oppbevaringen er å kunne kontakte kunden og hente ut evt. informasjon om dato og tidspunkt for flyingen, dersom det skulle oppstå saker i forbindelse med skader/senskader eller lignende.

Saksbehandling og arkiv

VossVind bruker nettskysystemet drop-box for lagring av dokumenter. Booking og regnskapsansvarlig er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

VossVind behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter bl.a. arkivlov.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for all informasjon i VossVind sine arkiv. Låsbare skap for arkivering av papirer, samt passordbelagte servere og tilgangsjustering.

E-post og telefon

VossVind benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre tjenestene som tilbys kunden. Booking og regnskapsansvarlig der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av evt. saksbehandling eller booking arkiveres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv», «bestilling av tjenester hos VossVind»).

VossVinds medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Liste over deltakere som deltar på aktiviteter

Ved booking arkiveres navn og evt. e-post og telefon nr. Se «Bestilling av tjenester hos VossVind».

Når du skal fly hos VossVind må du signere på en egenerklæring i forkant for å sikre at du ikke har helseplager som kan forverres ved å delta på aktiviteten, samt godta at det utføres filming av aktiviteten som går live på YouTube. Det er mulig å reservere seg mot filming dersom dette ikke er ønskelig. Egenerklæringen inneholder kun opplysninger som navn og signatur og vil bli oppbevart i 1 år etter aktiviteten er gjennomført. Grunnlaget for behandlingen er evt. skader eller senskader som kan oppstå under flyving.

Kamera i lokalet

Under flyving filmes de som utfører aktiviteten. Filmingen går live på YouTube og brukes også for å kunne selges til kunde i etterkant. At film går live på YouTube avklares før oppstart ved skriftlig samtykke fra hver enkelt. Filming av aktiviteten utføres av Voss Mediahouse som er databehandler, tjenesten er regulert med en databehandleravtale som sikrer at personopplysningene behandles iht. aktuelle lover og forskrifter. Kunden har mulighet til å reservere seg mot filming som går live på YouTube ved å kontakte instruktør iht. egenerklæring dersom det er ønskelig, men likevel la seg filme for å kunne kjøpe til seg selv i etterkant.

Kunden kan etter å ha gjennomført aktiviteten kjøpe video av flyvingen. Dette gjøres ved at vedkommende leser av sitt adgangsbånd som er knyttet opp mot den aktuelle videoen i Voss Media House sitt system. Her registrere kunden sin e-postadresse og får dermed tilsendt en link til videoen. E-postadressen vil ikke bli benyttet til andre formål enn å utlevere videoen. Og vil bli slettet etter at formålet er oppnådd.

Video fra flyvningen vil bli arkivert på Voss Mediahouse i 3mnd. For å kunne være tilgjengelig for kunden. Etter 3mnd. vil video bli slettet.

Det gjennomføres livestream av flyvingen slik at familie, venner og bekjente kan følge flyvingen selv om de ikke er tilstede, via YouTube. Livestream er bare tilgjengelig i sanntid og vil ikke være tilgjengelig etter at aktiviteten er gjennomført. Livestream-tjenesten leveres av Voss Media House og reguleres under samme vilkår i databehandleravtalen nevnt over. Opptak fra livestream behandles av Voss Media House og slettes 1 gang i døgnet.

Hvem deler vi med. Tredjepartar online

Alle personopplysningane vi har kom deg, blir behandla av våre tilsette i Norge. Utan ditt samtykke vil vi ikkje sende opplysningane dine til nokon tredjepartar, utanom dei som hjelper oss med å leve tenestene nemnt ovanfor. Desse bedriftene er:

  • Mailchimp.com
  • Facebook.com
  • Snapchat.com
  • Linkedin.com

MailChimp, Facebook.com, Snapchat og LinkedIn har kvar gitt følgande garantiar for å sikre sikkerheita til dine personopplysningar, og dei skal bli behandla etter minst same standardar som angitt i dei generelle databeskyttelsesforskriftene: MailChimp, Facebook, Snapchat og LinkedIn deltar i The Privacy Shield-rammeverket, som er godkjend av EU-kommisjonen som bevis på at det er eit tilstrekkeleg beskyttelsesnivå for personopplysningane i landet, territoriet eller organisasjon der den overførast i, i dette tilfellet Norge.

Du kan få ein kopi av garantiane til MailChimp databeskyttelsesdokumentasjon ved å besøke https://mailchimp.com

Du kan få ein kopi av garantiane til MailChimp databeskyttelsesdokumentasjon ved å besøke https://www.facebook.com/

Du kan få ein kopi av garantiane til MailChimp databeskyttelsesdokumentasjon ved å besøke https://www.snapchat.com/l/en-gb/

Du kan få ein kopi av garantiane til LinkedIn databeskyttelsesdokumentasjon ved å besøke https://linkedin.com

Vi tar alle forholdsreglar for å sikre at personopplysningane dine vert behandla sikkert.

Vi ønsker å sende deg informasjon om våre eigne produkt og tenester via e-post. Vær oppmerksam på at dersom du har samtykka til å få tilsendt vår marknadsinformasjon via e-post, vil opplysningane dine bli delt til tredjepartane ovanfor, og du vil motta kommunikasjon via tredjepartsorganisasjonane MailChimp, Facebook, Snapchat og LinkedIn som ein del av annonser.

Opplysninger om ansatte

VossVind behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det er administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. 3 år før de makuleres.

Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet, hvor all informasjon hvor formålet er oppfylt blir slettet. Tilgangen til personalmapper begrenset til tjenstlig behov.

Annen relevant lovgivning

I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for VossVinds behandling av personopplysninger.

Arkivloven gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven. VossVind har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av VossVinds systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger VossVind ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.